• Telefonas : +370 610 02007

  • El.Paštas : info@majada.lt

Krepšelis

Pristatymo taisyklės

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios siuntų pristatymo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato bendrą UAB „DPD Lietuva“ paslaugų teikimo tvarką, siuntų pristatymo terminus, reikalavimus siuntų paruošimui ir paslaugų užsakymui, siuntų surinkimo, rūšiavimo, vežimo, pristatymo sąlygas ir tvarką, teikiamų paslaugų ribojimus pristatant siuntas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų, atsakomybę, skundų ir pretenzijų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo tvarką.

1.2.Taisyklės taikomos asmenims, naudojantiems UAB „DPD Lietuva“ teikiamomis paslaugomis. Paslaugų užsakovai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis iki užsakymo pateikimo siuntos pristatymui arba sutarties pasirašymo.

1.3. Taisyklės papildo ir detalizuoja siuntų pristatymo sutartyje tarp UAB „DPD Lietuva“ ir paslaugų užsakovo sutartas sąlygas. Jeigu tarp šių Taisyklių ir pasirašytos su Klientu sutarties yra prieštaravimų, pirmenybė yra teikiama nuostatoms, aprašytoms pasirašytoje su Klientu sutartyje.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

DPD – UAB „DPD Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111639299, įsikūrusi adresu Liepkalnio g. 180, Vilniuje), integruota į tarptautinį DPD tinklą bendrovė, teikianti pašto ir kitas paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų.

Pašto paslaugos – pašto siuntų surinkimas (priėmimas), rūšiavimas, vežimas ir pristatymas.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys pašto paslaugų teikimą Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos Pašto įstatymas , Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos Pašto paslaugos teikimo taisyklės.

Išsami informacija apie DPD teikiamų paslaugų rūšis, jų tiekimo sąlygas, tvarką, terminus, įkainius, kuro priemoką ir pan. viešai skelbiama DPD Interneto svetainėje.

Pašto siunta – adresuota ir išsiųsti paruošta siunta (vieno Siuntėjo vienam Gavėjui siunčiama viena ar kelios pakuotės, priskirtos tam pačiam DPD produktui (paslaugai) ir aprašytos viename siuntos perdavimo dokumente), įskaitant korespondencijos siuntas, pašto siuntinius, siuntas, kuriose siunčiamos knygos, katalogai, periodiniai leidiniai, kurią turi pristatyti DPD.

Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, padėklas ir pan.), turintis unikalų numerį (brūkšninį kodą), tinkamai supakuotų ir paženklintų daiktų ar prekių.

Registruotoji pašto siunta – pašto siunta, už kurią sumokamas šių Taisyklių 12 punkte nustatyto dydžio atlyginimas, jei ji dingsta, būna pavogta ar sugadinta dėl DPD kaltės.

Siuntėjas  – asmuo, nurodytas ant pašto siuntos. Jeigu Siuntėjas nenurodytas ant pašto siuntos, juo laikomas asmuo, kuris pateikia pašto siuntą DPD pristatyti Gavėjui.

Mokėtojas – asmuo, kuris apmoka už DPD suteiktas paslaugas.

Klientas – asmuo, naudojantis DPD paslaugomis, su kurio DPD yra pasirašęs siuntų pristatymo Sutartį. Siuntos paėmimo dokumentas prilyginamas sutarčiai.

DPD siuntų taškas – DPD pašto paslaugų teikimo vieta.

Gavėjas – asmuo, kuriam adresuota pašto siunta.

Naudotojas – pašto siuntos Siuntėjas arba Gavėjas.

Įvertintoji pašto siunta – pašto siunta, kurią sugadinus ar kuriai dingus Siuntėjui atlyginama jo nurodyta siuntos vertė.

Korespondencijos siunta – pašto siunta, kurią sudaro ant bet kokios fizinės medžiagos užrašytas pranešimas, įskaitant smulkiuosius paketus, siųstina ir pristatytina ant jos nurodytu gavėjo adresu. Tai gali būti laiškas, pranešimas, spaudinys ir pan. Knygos, katalogai, laikraščiai ir kiti periodiniai leidiniai nelaikomi korespondencijos siuntomis.

Nestandartinė siunta  – siunta, kurios bent vienas iš dydžių – ilgis, plotis, aukštis, apimtis ar svoris – viršija standartinės pakuotės dydį, nurodytą šių Taisyklių 3.1. punkte.

Siuntos perdavimo dokumentas – nustatytos formos dokumentas, pagal kurį Kurjeris priima išsiųsti paruoštą siuntą pristatymui, patvirtinantis siuntos pristatymo sutartį ir turintis unikalų siuntos numerį (brūkšninį kodą). Siuntėjas atsako už duomenų, įrašytų į siuntos perdavimo dokumentą, tikslumą ir teisingumą.

Siuntos pristatymo patvirtinimas – DPD elektroninis arba popierinis dokumentas, pasirašytas Gavėjo ir patvirtinantis siuntos įteikimą ir papildomų paslaugų atlikimą.

Kurjeris  – asmuo, dirbantis ar atstovaujantis DPD, surenkant (priimant) siuntas iš Siuntėjo ir pasirašytinai pateikiant jas Gavėjui.

Duomenų kaupiklis – Kurjerio naudojamas elektroninis prietaisas, skirtas siuntų skenavimui, atliktų papildomų paslaugų registravimui ir siuntos Gavėjo pasirašymui.

Papildomos paslaugos – už papildomą mokestį DPD teikiamos papildomos paslaugos, – susijusios su siuntų pristatymu ir pateikimu nurodytam Gavėjui. Papildomos paslaugos ir jų įkainiai nurodomi DPD paslaugų kainoraštyje arba interneto svetainėje www.dpd.com/lt.

Darbo diena  – bet kuri kalendorinė metų diena, kuri siuntos išsiuntimo, tranzito ar pristatymo šalyje yra Valstybės nustatyta kaip darbo diena.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Pašto įstatyme.

3. Ribojimai siuntų išmatavimams ir svoriui:

3.1. Maksimalūs/minimalūs pakuotės ir europadėklo išmatavimai ir svoriai:

Vienos pakuotės svoris, kg

Pakuotės apimtis*, cm

Pakuotės apimtis*, cm

Pakuotės plotis, cm

Maks.

Maks.

Maks.

Min.

Min.

 Standartinė pakuotė

31,5

300

175

16

12

 Vokas (jei iš www.esiunta.lt)

0,5

45

16

12

 Pakuotė (jei siunčiama į DPD  siuntų taškus )

20

200

100

16

12

Nestandartinė pakuotė – tai tokia pakuotė, kurios nors vienas matmuo (svoris, apimtis, ilgis, plotis) neatitinka DPD nustatytų standartų.

Pakuotės apimtis – pakuotės mažiausio perimetro ir ilgiausios kraštinės suma.
Pakuotės apimtis skaičiuojama: (aukštis + plotis) x 2 + ilgis

Vienos europadėklo svoris, kg

Europadėklo ilgis, cm

Europadėklo plotis, cm

Europadėklo aukštis, cm

 Europadėklas  Maks.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

700

120

120

80

80

180

100

Nestandartinis padėklas – toks padėklas, kurio nors vienas matmuo (svoris, ilgis, plotis, aukštis) neatitinka europadėklo nustatytų standartų.

Čia galima rasti standartinės pakuotės/padėklo paaiškinimus>> .

Čia galima rasti dažniausiai pasitaikančius nestandartinių siuntų pavyzdžius>>.

3.2. Siuntos, neatitinkančios Taisyklių 3.1. punkte numatytų matmenų ribų, bei siuntiniai, sunkesni nei 31,5 kg, gali būti priimamos pristatymui tik pagal atskirą susitarimą su Klientu, jeigu yra galimybė juos transportuoti.

3.3. Į DPD Siuntų taškus siunčiamos siuntos, kurių bent vienas matmuo (svoris, apimtis, ilgis, plotis) neatitinka nustatytų standartų, nepristatomos į DPD Siuntų tašką ir už atskirą mokestį grąžinamos Siuntėjui arba Kliento pavedimu už papildomą mokestį pristatomos tiesiai Gavėjui.

4. Užsakymo pateikimas

4.1. Užsakymai Siuntų surinkimui (paėmimui) priimami DPD darbo dienomis.

4.2. Paslaugų užsakovui, nesudariusiam su DPD Siuntų pristatymo sutarties, užsakymas siuntų surinkimui (paėmimui), vežimui ir pristatymui priimamas tik iš Siuntėjo, kuris atsiskaito su DPD paslaugų užsakymo metu per internetinę bankininkystę arba sutinka sumokėti už siuntos pristatymą siuntos paėmimo metu grynaisiais pinigais pagal galiojantį kainoraštį, kuris viešai skelbiamas DPD Interneto svetainėje www.dpd.com/lt

4.3. Užsakymo pateikimo būdai:

a) DPD interneto svetainėje www.dpd.com/lt
b) Telefonine užsakymų linija 8 700 55 700
c) DPD užsakymo centre (www.esiunta.lt)
d) Naudojantis DPD siuntų žymėjimo programa (SSA).

Užsakymų formos skelbiamos DPD Interneto svetainės puslapyje www.dpd.com/lt

4.4. Užsakymas, pateiktas interneto svetainėje www.dpd.com/lt laikomas priimtu tik gavus DPD patvirtinimą užsakyme nurodytu el. pašto adresu. Negavus užsakymo patvirtinimo per 1 (vieną) DPD darbo valandą nuo užsakymo pateikimo, paslaugų užsakovas turi informuoti apie tai DPD telefonu 8 5 2106777.

4.5. Siuntos už Lietuvos Respublikos ribų pristatomos tik į valstybes/iš valstybių, nurodytų DPD Interneto svetainėje www.dpd.com/lt

4.6. Dalies sumokėto mokesčio grąžinimas
4.6.1.Jeigu užsakymo centre www.esiunta.lt paslaugų užsakovui pateikus užsakymą siunta neperduodama Kurjeriui arba yra DPD grąžinama dėl to, kad ji neatitinka šių Taisyklių 3.1. punkte nurodytų išmatavimų arba svorio, Mokėtojui yra grąžinama tik dalis jo sumokėto siuntos pristatymo mokesčio.
4.6.2. Kurjerio atvykimo pas Siuntėją kaštams padengti nuskaičiuojami 50 % nuo Mokėtojo sumokėtos sumos, bet ne daugiau nei 4,35 EUR (keturi eurai 35 centai).
4.6.3. Dalis sumokėto mokesčio per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Mokėtojo prašymo dėl pinigų grąžinimo gavimo grąžinama pervedant pinigų sumą į Mokėtojo prašyme nurodytą sąskaitą banke.
4.6.4. Laisvos formos prašymas dėl pinigų grąžinimo turi būti pateiktas DPD elektroniniu paštu adresu: kas@dpd.lt.

5. Užsakymų pateikimo terminai

I zona II zona III zona
 Užsakymo priėmimas  Iki 15.30 val Iki 12.00 val Iki 11.00 val

I zona – Lietuvos apskričių centrai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena.

II zona – Lietuvos rajonų centrai: Anykščiai, Birštonas, Biržai, Druskininkai, Elektrėnai, Gargždai, Ignalina, Jonava, Joniškis, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kelmė, Kėdainiai, Kretinga, Kupiškis, Lazdijai, Mažeikiai, Molėtai, Naujoji Akmenė, Pakruojis, Palanga, Pasvalys, Plungė, Prienai, Radviliškis, Raseiniai, Rokiškis, Skuodas, Šakiai, Šalčininkai, Šilalė, Šilutė, Širvintos, Švenčionys, Trakai, Ukmergė, Varėna, Vilkaviškis, Visaginas, Zarasai.

III zona – kitos Lietuvos vietovės.

Pastabos:

a) užsakymą pateikus iki šiame Taisyklių punkte nurodyto termino pabaigos, siunta iš Siuntėjo paimama tą pačią darbo dieną. Jeigu užsakymas pateikiamas vėliau, siunta paimama kitą darbo dieną;

b) siunta turi būti tinkamai ir tvarkingai supakuota ir paženklinta, o siuntos dokumentai turi būti paruošti prieš pateikiant užsakymą;

c) užsakymas vykdymui tą pačią darbo dieną turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 2,5 val. iki Siuntėjo darbo dienos pabaigos (pvz. Siuntėjas, esantis I zonoje ir pateikęs užsakymą 15:20 val., turi dirbti iki 17:50 val.).

6. Siuntos pakuotės žymėjimas

6.1. Kiekviena atskira siuntos pakuotė privalo būti pažymėta, užklijuojant DPD siuntos lipdukus su brūkšniniu kodu ir Siuntėjo bei Gavėjo rekvizitais, kurie privalo būti klijuojami ant viršutinės didžiausio ploto pakuotės plokštumos. Lipdukas ar žymėjimas negali būti klijuojamas ant siuntos pakuotės dviejų plokštumų sujungimo vietos.

6.2. Jeigu yra numatyta, būtina naudoti DPD pateiktus specialius lipdukus, juostas, skirtus atitinkamų paslaugų ir/ar papildomų paslaugų žymėjimui. Lipdukai turi būti užklijuoti ant pakuočių taip, kad būtų gerai matomi, juosta klijuojama ant visų pakuotės plokštumų.

6.3. Sutartiniams Klientams DPD suteikia galimybę naudotis DPD siuntų žymėjimo programa. Į DPD Siuntų taškus siunčiamos siuntos turi būti žymimos tik programiniu būdu.

6.4. Jeigu yra nenaudojama DPD siuntų žymėjimo programa, siuntas privaloma pažymėti šiais rekvizitais (turi būti surašoma ant viršutinės kiekvienos pakuotės dalies):

  • Siuntėjo pavadinimas;
  • Siuntėjo adresas;
  • Gavėjo pavadinimas;
  • Gavėjo tikslus adresas: gatvė, namo nr., pašto kodas, miestas, šalis;
  • Nurodyti korpusą, aukštą, kabinetą, jeigu tai padės greičiau rasti Gavėją);
  • Gavėjo kontaktas, telefono numeris;
  • Siunčiamų pakuočių skaičius (1/5; 2/5; …; 5/5);
  • Siuntos ilgis, plotis ir aukštis.

Pakuotės žymėjimo pavyzdys:

DPD example of package labeling

6.5. Čia galima rasti pakuotės žymėjimo pavyzdį, kurį užpildę galėsite užklijuoti ant pakuočių:

Daugiau apie pakuočių žymėjimą>>.

Pastaba: Siuntėjo užrašai ant pakuotės turi būti užrašomi ne mažesnėmis kaip 5 mm aukščio raidėmis. Žymėjimas ranka turi būti daromas tik spausdintinėmis didžiosiomis raidėmis.

7. Siuntos įpakavimas

7.1. Siuntėjas privalo laikytis DPD nustatytų reikalavimų ir supakuoti siuntas tokioje taroje ar įpakavime, kad siunčiami daiktai ar prekės būtų apsaugoti nuo sugadinimų ar pažeidimų kraunant, rūšiuojant, vežant bei saugant ir jos nekeltų grėsmės žmonėms, aplinkai, transporto priemonėms, kitoms siuntoms bei nebūtų galima patekti prie siuntos turinio nepažeidus pakuotės. Prekės ar daiktai, kuriems gabenant reikalingas temperatūrinis režimas, turi būti perduodami pristatymui tik termoizoliaciniuose konteineriuose.

7.2. Plačiau apie tinkamą siuntų pakavimą>>

8. Siuntos perdavimas Kurjeriui

8.1. Siuntėjas pateikia atvykusiam Kurjeriui išsiųsti paruoštą siuntą ir siuntos perdavimo dokumentą, kuriame pagal šių Taisyklių reikalavimus turi būti nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo rekvizitai bei pageidaujamos papildomos paslaugos. Siuntėjas pasirašo siuntos perdavimo dokumente, nurodydamas savo vardą, pavardę, pareigas. Siuntos perdavimo dokumentą pildo Siuntėjas ir jis atsako už šiame dokumente pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą.

8.2. Siuntėjas privalo užtikrinti, kad kartu su siunta būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi importo ir eksporto muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu siunta yra siunčiama už Europos Sąjungos ribų.

8.3. Kurjeris priima Siuntėjo pateiktas išsiųsti paruoštas siuntas, pasirašydamas siuntos perdavimo dokumente, kurio vienas egzempliorius lieka Siuntėjui.

8.4. Kurjeris turį teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos arba netinkamai paženklintos siuntos, nestandartinių išmatavimų siuntos arba siuntos, neatitinkančios užsakymo metu pateiktai informacijai, ir pan. Kurjeris turi teisę nelaukti, kol siunta bus paruošta perdavimui.

8.5. Kurjeris pats suneša ir pakrauna į transporto priemonę siuntas, kurių bendras svoris neviršija 31,5 kg.

8.6. Siuntėjui pageidaujant, Kurjeris už papildomą mokestį gali į transporto priemonę sunešti siuntas, kurių svoris viršija 31,5 kg, bet kiekvienos pakuotės svoris neviršija 31,5 kg ir jų pakrovimui nėra reikalinga papildoma krovimo technika.

8.7. Siuntėjas privalo pakrauti į transporto priemonę siuntas, kurių krovimui reikalinga krovimo technika.

9. Siuntos pateikimas Gavėjui

9.1. Siuntos, adresuotos asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą, bendrabutį, karo tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatomos administracijai arba jos įgaliotiems asmenims.

9.2. Siuntos, adresuotos juridiniam asmeniui, pateikiamos pasirašytinai ant siuntos pakuotės nurodytam arba kitam tos pačios įmonės administracijos darbuotojui.

9.3. Kurjeris įteikia Gavėjui pristatytą siuntą asmeniškai pasirašytinai, prieš tai patikrinęs siuntos Gavėjo fizinio asmens tapatybę. Gavėjo asmens tapatybė bei duomenys nustatomi pagal Kurjeriui pateiktą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečių – LR asmens tapatybės kortelė, LR pasas, LR vairuotojo pažymėjimas, ES šalių piliečių – ES šalies piliečio pasas arba ID kortelė, ne ES piliečių – užsienio valstybės piliečio pasas (lotyniškais rašmenimis) arba laikino leidimo gyventi Lietuvoje kortelė). Atlikus siuntos Gavėjo tapatybės patikrinimą, Kurjeris į duomenų kaupiklį įveda pateikto dokumento numerio fragmentą (penkis paskutinius skaičius). Gavėjas priima Kurjerio perduodamą siuntą per laiką, kuris leidžia išvengti nepagrįsto transporto priemonės užlaikymo.

Pastaba: Pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi DPD tvarko siuntų Gavėjų ir/arba siuntų Siuntėjų fizinių asmenų asmens duomenis, reglamentuoja Asmens duomenų tvarkymo UAB „DPD Lietuva“ taisyklės.

9.4. Priimantis siuntą asmuo privalo nurodyti savo vardą, pavardę, bei pasirašyti duomenų kaupiklyje (popieriniame pristatymo patvirtinime – taip pat įrašyti siuntos pristatymo datą, laiką ir pasirašyti).

9.5. Siunta laikoma pristatyta ir pasirašytinai pateikta nurodytam Gavėjui bei papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame siuntos pristatymo patvirtinime, atliktos, kai Gavėjas ar jo atstovas priėmė siuntą ir patvirtino tai savo parašu. Klientas, užsisakęs siuntos pristatymo patvirtinimo paslaugą, DPD internetinėje svetainėje www.dpd.com/lt turės galimybę matyti siuntą priėmusio Gavėjo parašo atvaizdą.

9.6. Gavėjas siuntos priėmimo metu, dalyvaujant Kurjeriui, privalo apžiūrėti siuntos pakuotes. Pastebėjęs siuntos pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi tai pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime bei kartu su Kurjeriu užpildyti Kurjerio pateiktą Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą.

9.7. DPD neprisiima jokios atsakomybės už siuntos ar jos dalies sugadinimą, jeigu siuntos priėmimo pas Gavėją metu nebuvo apie tai pažymėta duomenų kaupiklyje arba nebuvo surašytas Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktas, dalyvaujant Kurjeriui, pristačiusiam siuntą.

9.8. Gavėjui Lietuvoje atsisakius priimti siuntą arba Siuntėjo nurodytu adresu neradus nurodyto Gavėjo, siunta grąžinama į DPD terminalą, o Klientas apie tai informuojamas elektroniniu paštu. Vykdant Kliento pavedimą už papildomą paslaugos mokestį neįteikta siunta nurodytam Gavėjui pristatoma pakartotinai. Jeigu ne dėl DPD kaltės nepavyksta pristatyti siuntos Gavėjui per 7 kalendorines dienas nuo siuntos išsiuntimo dienos, siunta grąžinama Siuntėjui be atskiro suderinimo.

9.9. Siunta, kurios nepavyksta įteikti Gavėjui ar grąžinti Siuntėjui, saugoma 2 mėnesius (išskyrus atvejus, kai siuntoje DPD nežinant buvo perduoti pristatytmui uždrausti siųsti daiktai).

9.10. DPD įsipareigoja saugoti dokumentus, patvirtinančius siuntos pateikimą Gavėjui asmeniškai pasirašytinai, ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo siuntos pateikimo dienos.

10. DPD nepristato:

10.1. Tranzitinių (neišmuitintų) siuntų Europos Sąjungos vidaus teritorijoje.

10.2. Siuntų, kurios neatitinka šių Taisyklių 3.1 punkte nustatytų išmatavimų ir svorių standartų, išskyrus atvejus, kai Klientas su DPD raštu dėl to atskirai susitaria.

10.3. Siuntų į pašto dėžutes, nesupakuotų, blogai supakuotų siuntų.

10.4. Uždraustų siųsti daiktų:

10.4.1. didelės vertės daiktai (juvelyriniai papuošalai, meno kūriniai, antikvariniai daiktai, taurieji metalai, brangakmeniai), pinigai, bilietai, čekiai, loterijos bilietai, banko kortelės, vertybiniai popieriai, akcijos, vekseliai bei kiti dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, diplomus) ir daiktai, kurių patyrus žalą neįmanoma atkurti, rekonstruoti ir (arba) pakeisti lygiaverčiais;

10.4.2. ginklai, šaudmenys, sprogmenys, lengvai užsidegančios, nuodingos ir radioaktyvios medžiagos ar atliekos, narkotinės ir psichotropinės medžiagos bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą;

10.4.3. bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (įvežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorija vykdomas vežimas, teisę;

10.4.4. tabako gaminiai ir alkoholiniai gėrimai;

10.4.5. žmogaus palaikai ar kūno dalys;

10.4.6. gyvi gyvūnai ir augalai;

10.4.7. maisto produktai;

10.4.8. daiktai, kuriems vežti reikia specialios įrangos, saugumo priemonių, leidimų ar specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitų išskirtinių sąlygų.

Pastabos: 
a) Taisyklėse nurodytų ribojimų sąrašas nėra baigtinis. Siuntos tinkamumą siųsti įvertina ir už jos pakuotę bei turinį visiškai atsako Siuntėjas. Užsakydamas Uždraustų siųsti daiktų pristatymą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, Siuntėjas prisiima visišką atsakomybę už visus tokio žingsnio padarinius ir privalo padengti DPD dėl šios priežasties patirtus nuostolius, jeigu tokie atsiranda.

b) DPD neprisiima atsakomybės už priimtas siuntas su Taisyklių šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais (prekėmis), medžiagomis. DPD turi teisę bet kuriuo metu nustatyta tvarka sustabdyti pristatymą ir patikrinti siuntos turinį, surašant aktą, jeigu turi įtarimų, kad siuntoje DPD nežinant buvo perduoti pristatymui Uždrausti siųsti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, aplinkai, transporto priemonei arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Tokiu atveju DPD imasi visų būtinų saugumo priemonių ir turi teisę kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas.

c) DPD teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę perduoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos ar muitinės institucijoms, jų reikalavimu, sulaikomas ar konfiskuojamas siuntas. Už sulaikytų ir konfiskuotų siuntų turinį atsako Siuntėjas.

11. Skundai ir pretenzijos

11.1. Jei naudotojo netenkina suteiktos paslaugos kokybė, jis turi teisę kreiptis į DPD ir pateikti skundą elektroniniu paštu adresu: kas@dpd.lt arba telefonu 8 5 2106777.

11.2. Turint pretenzijų dėl siuntos sugadinimo, praradimo ar pan. Klientas gali nustatyta tvarka pareikšti DPD raštu pretenziją per 7 (septynias) darbo dienas nuo siuntos pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip per Lietuvos Respublikos Pašto įstatyme 12 str. 1 dalyje nustatytą terminą.

11.3 Pretenzijos originalas su priedais turi būti išsiųstas UAB „DPD Lietuva“ adresu Liepkalnio g. 180, LT-02121 Vilnius. (Pradinis variantas gali būti atsiųstas elektroniniu paštu adresu: info@dpd.lt, arba faksu: 8 5 210 6740).

11.4. Dokumentai, būtini, pretenzijos pareiškimui ir nagrinėjimui iš esmės:
11.4.1. Pretenzijos tekstas, kuriame apibūdinama pretenzijos esmė ir nurodomi Siuntėjo ir Gavėjo vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas, pareiškėjo banko rekvizitai, siuntos paėmimo ir pristatymo data, siuntos turinys, siuntos numeris.
11.4.2. Jeigu pareiškėjas juridinis asmuo, pretenzija turi būti atspausdinta ant pareiškėjo firminio blanko, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu.
11.4.3. Prie pretenzijos turi būti pridėti:
a) siuntos priėmimo arba siuntos pakuotės pažeidimų aktas, surašytas siuntos priėmimo metu pas siuntos Gavėją dalyvaujant pristačiusiam siuntą Kurjeriui ir siuntos Gavėjo atstovams,
b) pretenzijos dydžio apskaičiavimas;
c) apgadintų ar prarastų daiktų (prekių) įsigijimo dokumento patvirtinta kopija;
d) siuntos perdavimo dokumento patvirtinta kopija;
e) patvirtinimo, kad siunta nedrausta draudimo paslaugų įmonėje, originalą;
f) nuotraukos ir kiti nuostolių dydį patvirtinantis dokumentai.

11.5.DPD įsipareigoja atsakyti į naudotojo su pašto paslaugos teikimu susijusį skundą, išnagrinėti Kliento pretenziją dėl siuntų praradimo, sugadinimo ar pan. ir pateikti raštišką atsakymą pareiškėjo nurodytu adresu (įskaitant el. paštą) arba faksu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo ar raštiškos pretenzijos su visais susijusiais dokumentais pateikimo dienos.

11.6. Pretenzijos, pareikštos pasibaigus Pašto įstatymo 12 str. 1 dalyje nustatytam terminui (6 mėnesiai nuo siuntos išsiuntimo dienos) nenagrinėjamos.

11.7. Gavusi nustatytą tvarka raštu pateiktą pagristą pretenziją, DPD atlygina žalą ne vėliau kaip per Lietuvos Respublikos Pašto įstatyme 12 str. 8 dalyje nustatytą terminą.

12. DPD atsakomybė

12.1. Jeigu dėl DPD kaltės dingsta ar buvo sugadintos siuntos, jose trūksta daiktų (prekių) ar daiktai (prekes) apgadinti, DPD atlygina padarytą žalą pagal nustatyta tvarka raštu pateiktą pretenziją taip:
12.1.1. už žalą dėl prarastų, sugadintų tarptautinių siuntų, vadovaujantis Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis, tačiau kompensacija negali viršyti 40 SDR už siuntą ir 4,50 SDR už kiekvieną siuntos kilogramą (SDR yra išvestinė valiuta, kurios santykį su JAV doleriu skelbia Tarptautinis valiutos fondas. Kompensacijos suma eurais nustatoma pagal Lietuvos Banko nustatytą oficialų JAV dolerio ir EUR kursą, galiojusį siuntos išsiuntimo dieną);
12.1.2. už siuntų, gabenamų Lietuvos Respublikos teritorijoje:
12.1.2.1. praradimą ar trūkumą – prarastų ar trūkstamų prekių, daiktų verte, bet ne daugiau kaip 520 EUR už siuntos pakuotę;
12.1.2.2. už sužalojimą – tokia suma, kokia sumažėjo siuntoje esančių prekių, daiktų vertė, bet ne daugiau nei numatyta šių Taisyklių 12.1.2.1 punkte.
12.1.3 korespondencijos siuntos dingimo, vagystės ar sugadinimo atveju dėl DPD kaltės, atlyginama suma, lygi dviguboms siuntimo išlaidoms;
12.1.4. Įvertintos siuntos dingimo atveju – sumą lygią siuntimo išlaidoms ir įvertinimo sumai. Įvertintos siuntos apgadinimo atveju – sumą, lygią siuntimo išlaidoms ir apgadintų daiktų (prekių) vertei, tačiau ne didesnę negu visos pašto siuntos įvertinimo suma.

12.2. Patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.

12.3. Už dėl DPD kaltės pavėluotai pristatytą siuntą su garantuoto pristatymo terminu (DPD 10:00, DPD 12:00, DPD Guarantee ir panašiai) arba Siuntėjui grąžintą siuntą dėl DPD kaltės, DPD grąžina siuntimo išlaidas pagal Kliento raštu pateiktą informaciją.

12.4. DPD žalos neatlygina, jeigu:
12.4.1. pristatant siuntas atsirado nenugalimos jėgos (Force-majeure) aplinkybės, dėl kurių dingo siunta, siuntoje trūksta daiktų ar jie sugadinti, negalima nustatyti, kas atsitiko su siunta, nes sunaikinti įrodymams reikalingi dokumentai, o DPD kaltė kitaip neįrodoma
Pastaba: Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840;
12.4.2. žala padaryta dėl Siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė DPD Interneto svetainėje www.dpd.com/lt viešai skelbiamus ir jam žinomus DPD reikalavimus dėl pakuotės ir siunčiamų daiktų (prekių) įpakavimo bei ženklinimo arba pristatymui perdavė draudžiamas siųsti daiktus (prekes) arba daiktus (prekes), reikalaujančius temperatūrinio režimo, atitinkamai nesupakuotus ir nepažymėtus;
12.4.3. žala atsirado dėl natūralių siunčiamų daiktų (prekių) savybių, dėl kurių jie buvo visiškai ar iš dalies prarasti ar sugadinti: sudužę, surūdiję, nubyrėję, sulūžę, sugniuždyti ir pan.;
12.4.4. jei siuntos įteikimo metu siuntos pakuotė yra nepažeista ir tvarkinga bei duomenų kaupiklyje nepažymėta pastaba apie siuntos įpakavimo pažeidimus arba nesurašytas atskiras aktas, dalyvaujant Kurjeriui pristačiusiam siuntą;
12.4.5. Gavėjas priėmė siuntą ir pasirašė, kad ją gavo (nuo siuntos priėmimo momento visa siuntoje esančių daiktų (prekių) atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Gavėjui).
12.4.6. DPD neatsako už prarastus siunčiamose magnetinėse, elektroninėse laikmenose įrašytus duomenis.
12.4.7. Klientas per 6 (šešis) mėnesius nuo siuntos išsiuntimo dienos nepateikė raštiškos pretenzijos.
12.4.8. DPD neatsako už valstybinės institucijos teisės aktų numatytais atvejais konfiskuotą siuntą.

13. Siuntėjas (Klientas) atsako už:

13.1. tinkamą siuntos ir siuntos dokumentų paruošimą, tinkamą siuntos supakavimą bei teisingą paženklinimą ir atlygina DPD patirtą žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant muitinės baudas, saugojimo ar peradresavimo ir grąžinimo kaštus ir pan., siunčiant/gaunant siuntas už ES ribų) dėl Siuntėjo ir/ar Gavėjo kaltės, atsiradusias dėl netinkamai supakuotų ar klaidingai paženklintų siuntų, pateiktų netikslių ar neteisingų duomenų, netinkamų dokumentų, nesugebėjimo pateikti tinkamus duomenis, reikiamus dokumentus, leidimus ar licencijas;

13.2. tyčia ar dėl neatsargumo perduotą DPD pristatymui siuntą su Uždraustais siųsti
daiktais ir atlygina DPD dėl to patirtus nuostolius bei papildomas išlaidas, įskaitant turėtas teismo, sandėliavimo, sunaikinimo ir kitas išlaidas, nepriklausomai kokioje šalyje jie buvo patirti.

14. Taisyklių keitimas

14.1. DPD siuntų pristatymo Taisykles atnaujina pagal poreikį, nes rūpinantis paslaugų kokybe yra tobulinama siuntų surinkimo, rūšiavimo, paskirstymo, vežimo technologija, pasiūloma naudotis naujomis paslaugomis, plečiama siuntų pristatymo geografija.

14.2. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

14.3. Naujausią galiojančių Taisyklių versiją, informaciją apie naujas teikiamas paslaugas, galiojantį DPD kainoraštį bei kitą informaciją DPD skelbia Interneto tinklalapyje www.dpd.com/lt.

Skambinti dabar
Mūsu adresas